Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 2)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Med skräckblandad förtjusning

martin

Som många andra redan har nämnt så var det skräckblandad förtjusning vi genomförde delar av årets Ironman Kalmar. - Men det var lika för alla!

Det var en annorlunda dag – ingen av mina träningsdagar var denna lik känns det som.
Jag var ganska medveten om vinden dagarna innan, så man visste väl mer eller mindre att det väntaes en jävlig dag. Men jag var inte sådär fokuserad på vinden när jag väl stog där i startfållan. När jag hörde att startskottet gick och redan i hamnbassängen mötas av de meterhöga vågorna vid första navigeringen. Det var med skräckblandad förtjusning.
Jag anser mig som en stabil simmare, men inte supersnabb. Särskilt inte i stökiga förhållanden.
Men jag fick upp ett bra flyt. Något jag hade sagt till mig själv så många gånger dagarna innan, det var just att vara noga med navigeringen. Man kan annars vara lat och lita på framförvarandes fötter och därmed kanske missa lite tid pga av någon annans lathet.
Jag vet inte hur många gånger jag var och faceplantade vågorna vid navigeringsförsök, hur många liter kalmarssundsvatten jag svalde eller hur många  man kan ha sparkat i magen vid ivriga situationer. Jag tog mig igenom simningen utan större svackor på 1:09 – 3 min sämre än förra året med helt motsatta förhållanden.

Ett ganska smidigt byte från sim – cykel, låg nog på 3 minuter. Lite fippel med våtdräkt och ivrighet etc.
Jag har känt mig stark hela året kring detta momentet och gick ut med självförtroende. Jag pustade i vinden – som alla andra.
Benen ville framåt och inget ont i det. Jag hade en bra plan sen Österrike med just intag av näring vilket jag följde på samma sätt. Kände mig stark hela vägen och väl påfylld inför de sista 42km i löparskorna. Sluttid på 5:04h och en förbättring med 17min från förra året. och plats 86 totalt av 2100 ish (rekord för mr.palm)
Men jag tokmissade. Jag åt och drack alldeles för tidigt in i löpning än vad jag borde ha gjort. Skulle ha hållt igen lite. Jag fick kramp i magen redan efter 4km. Blev lite av ett panikintag av sportdryck, citron och bars. Inget jag skulle ha gjort.
Fick gå i perioder fram till km 18-19 och sluta med intag av grejer. Sista 21 km kunde jag löpa ”ganska avslappnat” och inte ådra mig några krämpor eller annat dumt. Det gick som det gick och mina kära föräldrar skrek att jag gick mot 10:26. Detta gjorde mig lite halvt irriterad. Det var ”bara” 5min bättre än fjolårets tid. Det fick mig att bita ihop lite och öka sista varvet och sänka totaltiden med nästan 10min.

Det var en pina, mins sagt. En fantastisk dag med fantastiska människor som stöttade. Från uppgången i simningen, färjsestaden, degerhamn, och ända ut i rockneby hörde jag skriken ”Komigen Palm!”. Något som är grymt skönt att få. En Extra boost. Trots att det kanske inte syntes.

Jag kom i mål stapplandes på 10:17:nånting och en 167 plats. Med ett leende på läpparna kom jag in med en vetskap om att jag snart skulle få sätta mig i isbad, äta pizza och dricka ett rejält stort glas Cola.

Såhär i efterhand så är jag nöjd med dagen – det kunde slutat värre om inte magen hade velat ge med sig. Mitt mål i år var en tid under 10h. Det gick inte igår. Men målet under hela 2015 var en tid under 10h och det gjorde jag med 6min marginal i Österrike. Så jag har fullbordat det jag hade lagt upp och lägger mig med gott samvete nu och ser nu fram emot lite vila inför kommande satsning.

Det blir inte Kalmar 2016. Mer än så vet jag inte i nuläget 😉

11906816_10153593114433184_310373740927031857_o 11880407_10152608543687465_2233348368468297677_n 11866492_723967294396484_3392089422995944461_n 11898815_10153594718963184_7744072028616008509_n 11895010_10203539852251859_8654674882996559564_oEn stort riktat tack till alla min samarbetspartners och personer som har hjälpt mig under denna satsning under 2015. Skins Sverige, Self Omninutrition, Bliz Sverige, Recoverystore.it, Utvecklarna, Arkitektkopia, KST infoservice, Kalmar Billack, Calle på Wellness och många andra enskilda människor.

Mr Palm

——————————————————————————————————————————————

Google translate: English: Mixed emotions.

As many others have already mentioned, it was mixed emotions we raced parts of this year’s Ironman Kalmar. – But it was the same for everyone!

It was a different day – none of my training days were the same.

I was quite aware of the wind day before, so we knew more or less that it was expected a tough day. But I was not like that focused on the attic when I was standing there in the start area. When I heard the starting gun went and already in the harbor basin met by the meter high waves at the first navigation. It was with mixed emotions.

I think that I as a stable swimmers, but not super fast. Especially in choppy water.

But I got up a good flow. Something I had said to myself so many times the day before, it was just to be careful navigation. Often one is lazy and rely on your feet in front and thus might miss some time because of someone else’s laziness.

I do not know how many times I was and made a face plant in the waves when navigating attempts, how many liters of water I swallowed, or how many you can have kicked in the stomach by eager situations. I got through the swim without any major downturns at 1:09 – 3 minutes slower than last year, with completely opposite conditions.

A pretty smoothly switching from sim – bike, landed probably in 3 minutes. A little trouble with wetsuit and eagerness etc.

I felt strong all year around the bike and went out with confidence. I had to work in the wind – like any other.

The legs wanted to come. I had a good plan then Austria with the right intake of nutrients, which I followed in the same way. Felt strong all the way and well filled before the last 42km of running shoes. Ending at 5: 04h and an improvement of 17min from last year. and place 86 in total by 2100 ish (record for mr.palm)
But I made a big mistake. I ate and drank far too early in the race. I’d held back. I got stomach cramps after 4km. Was a bit of a panic intake of sports drinks, lemon and bars.
Had to go for periods up to 18-19 km and end with the intake of nutrients. The last 21 km I could run ”fairly relaxed” and not incur me some ailments. It went as it went and my dear parents shouted that I went against 10:26. This made me a little half-annoyed. It was ”only” 5min better than last year’s time. It made me bite the bullet a little bit and increase the last lap and reduce the total time of almost 10 minutes.

It was a pain. But an amazing day with amazing people who supported me. From that I got up in the swim, Färjestaden, Degerhamn, and all the way out in Rockneby I heard the screams ”Come on Palm!”. Something that is cruel nice to get. An extra boost. Although it may not be visible.

I finished in 10: 17: something, and a 167 place. With a smile, I came in with the knowledge that I would soon have put me in an ice bath, eat pizza and drink a real big glass of cola.

Afterwards, I’m happy with the day – it could have ended worse if the stomach had not wanted to give in. My goal this year was a sub 10h. Failed yesterday. But the target throughout 2015 was sub 10h and I did with 6min margin in Austria. So I have finished what I had put on the table and now I go to bed with a clear conscience now and look forward to some rest for the next bet.

I will not run the Kalmar in 2016. More than that I do not know at this time;-)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *