Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 2)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Livet genom ett grått filter

martin

Det gråa filtret är en vriden verklighetsbild av sig själv. Den negativa bilden man har är ljug.

Att säga att man ser livet genom ett grått filter är en finare benämning på psykisk ohälsa.
Det är också lite tabu i sammanhanget. Att visa sig svag är fel.

Det är idrottsmänniskan som jag är född till som har gjort mig till den jag är idag. Alla de som känner mig vet att jag har en bakgrund inom Motocross, där jag ville bli bäst. Där jag hade sjukt höga krav på mig själv redan som tonåring. Jag ville vara med i landslaget. Det var drömmen.
Jag är likadan idag. Men prestationen är inte jag.

Jag satt idag med en av landets absolut bästa cyklister, Sebastian Balck, som långt ifrån är bara en cyklist. Han är också Sebastian. Det var han jag träffade idag.
Vi pratar om allt, vi älskar kaffe båda två. Jag vet vad ett ”gott” Zoegas är medan han driver sitt egna kaffe.
Men efter ett tag väljer jag att vika av och frågar en fråga, i samarbete med en period där jag levt livet genom ett grått filter, sen lite eftersom det varit en allmän skitdag för min del. En fråga som säkert många kan tycka är tabu.
Den gäller att just att visa sig sårbar. Jag frågade Sebastian, ”Du som har har varit idrottsman och kommit dit du är idag, har du haft några perioder där du verkligen mått skit?”.

Han börjar prata och drar upp sina värsta scenarion. Jag lyssnar med stora öron och jag fyller allt mer i, med fler: ”det är sant…”.
Att få höra det man letar efter från någon annan, som tänker lika, känns då som en lättnad. Att få höra vad någon annan gått igenom – inom samma ämne, får en att se igenom det gråa filtret och få det bekräftat att man inte är ensam.
Han ser mig, och jag hör honom. Han berättar om varför jag mår som jag gör, och säger att det grundar sig i inställningen jag har till mig själv.
Jag lever i en mörk negativ bubbla där jag själv aldrig tycker att jag räcker till eller är bra nog. Spelar ingen roll hur mycket positivt kritik jag får mig tilldelad.
Mina krav kring mina prestationer har varit höga, viljan att verkligen prestera på jobbet densamma och även som sambo sen som människa överlag.

Du är inte dina prestationer

Det är ett citat jag fick av honom. Som jag än tänker på. För det är så jävla sant. Men som jag inte har sett själv.
Det som menas är att, vad spelar det för roll om jag inte når den tiden jag verkligen vill på ironman, att jag inte får den exakta skärpan på bilderna, fixade den rätta typografin i den nya tidningen på jobbet eller att jag inte kom med i Motocross-landslaget som tonåring. Jag vet ju att jag alltid förösker gör mitt bästa och yttersta för att göra mig själv stolt och nöjd – men idag var jag inte riktigt där eller som tonåring.
Men vad gör det idag… jag gjorde i alla fall något, och nästa gång jag gör något blir det garanterat annorlunda.

Sen printade han även in det hos mig när han sa:
Du är ju en tävlingsmänniska, och det är ju en stark egenskap du har. Det är en stor del i drivkraften du har och en stor del till att det är därför du är där du är idag, med allt vad kunskap innebär. Och det är därför du aldrig är nöjd. Det är så, du kommer heller aldrig bli nöjd – men när man kan behärska konsten att istället för att vända svärdet man har mot sig själv – att då vända det mot andra när det väl gäller. Det är då man kan se sig farlig.

Med denna lilla sammanfattning kring vad vår konversation innehöll så har jag ikväll fått se genom ett allt mer ljusgrått filter på vad som sker och vad som är verkligheten.
Hur mycket man än vill vara He-man, Ironman, Batman, ANT-man…

Så är jag är från och med nu, Inte någon av ovanstående eller min prestation.
Jag är Martin.

——————————————————————————————————————————————

Life through a gray filter

The gray filter is a twisted view of reality itself. The negative image it has is lying.

To say that one sees life through a gray filter is a fancy term for mental illness.
There is also a little taboo in this context. To prove weak is wrong.

There are sports person I was born to that has made me who I am today. All those who know me know that I have a background in motocross, where I wanted to be the best. Where I had a sick high demands on myself as a teenager. I wanted to be with the national team. That was the dream.
I am the same today. But performance is not me.

I sat down today with one of the country’s best cyclists, Sebastian Balck, which is far from being just a cyclist. He is also Sebastian. It was he I met today.

We talk about everything, we love coffee both. I know what a ”good” Zoegas is while he runs his own coffee.
But after a while I choose to turn aside and asks a question, in collaboration with a period where I lived life by a gray filter, then a little bit because it’s been a general crap day for me. One question that surely many would think are taboo.
It applies to just prove vulnerable. I asked Sebastian, ”You’ve been an athlete and come as far as you are today, have you had any periods where you really felt like shit?”.

He starts talking and is laying down worst scenarios. I’m listening with big ears and I fill it all in more, with more: ”it’s true …”.
To hear what I’m looking for from someone else, who thinks the same feels as a relief. To hear what someone else has gone through – in the same subject, allowed me to see through the gray filter and have it confirmed that I am not alone.
He sees me, and I hear him. He talks about why I feel that I do, and says it is based in the setting I have to myself.

I live in a dark negative bubble where I never think I am enough or good enough. No matter how much positive criticism I get me assigned.
My demands on my performance has been strong desire to really perform on the job is the same, and also as a partner, then as a person overall.

You are not your performance

There is a quote I got from him. I’m still thinking about it. Because it’s so damn true. But I have not seen it myself.
What is meant is that, what does it matter if I do not reach that time I really hunted during the Ironman, I do not get the exact sharpness of my pictures, tweaked the right typography in the new magazine at work, or that I did not come with the national team in motocross as a teenager. I know that I always try to do my best and utmost to make myself proud and happy – but today I was not really there, or teenager.
What does it matter today … I did at least something, and the next time I do something it will definitely be different.

Then he said also something I will not forget:
You’re a competitive person, and that is a strong characteristic you have. There is a great deal of momentum you have and a big part of that is why you are where you are today, with all that knowledge means. And that is why you are never satisfied. It’s the truth, you will never be satisfied – but when you can master the art that instead of turning the sword you have with yourself – that then turn it on others when there is war. That is when one is dangerous.

With this little summary of what our conversation contained so I have tonight seen by an increasingly light gray filters out what is happening and what is reality.
How much you want to be He-Man, Ironman, Batman, Ant-Man …

So, I am from now, not any of the above or my performance.
I’m Martin.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *